Prawne aspekty realizacji szkoleń pierwszej pomocy w zakładach pracy.

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460), która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2009 roku, nakłada obowiązek na pracodawcę wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, jak również nakazuje zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
Artykuł 2071   1 określa obowiązki pracodawcy dotyczące przekazania informacji pracownikom.
Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 

  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i  innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń,
  3. pracownikach wyznaczonych do:

a)    udzielania pierwszej pomocy.

 

Artykuł 2071 § 2 Kodeksu pracy określa informacje, które musza być przekazane innym pracownikom na temat osób udzielających pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach, o których mowa powyżej obejmuje:

 

  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. numeru telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

Artykuł 208 § 3, określa obowiązki pracodawcy na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę.
Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje o których mowa w art. 2071.
Artykuł 2091  § 1 Kodeksu pracy określa dalsze obowiązki pracodawcy w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy, i stanowi on, że pracodawca jest obowiązany:

 

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
  3. udzielania pierwszej pomocy
  4. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej

 

Artykuł 2091  § 3 przekazuje informacje dotyczące ilości osób ich szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz wyposażenia w ramach danej firmy. Doświadczenie innych krajów Unii Europejskiej mówi o konieczności przeszkolenia ok. 10% załogi w firmach gdzie ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym-średnim.
Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie przedmedyczne oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.